Dự thảo Thông tư ban hành quy định công tác giám sát các đề án thăm dò khoáng sản

       Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã dự thảo "Thông tư ban hành quy định công tác giám sát các đề án thăm dò khoáng sản". (có bản dự thảo kèm theo)

Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT

Ngày 28/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT về việc Ban hành Qui trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Quyết định số 09/QĐ-ĐCKS ngày 17/4/2014

Ngày 17/4/2014, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Quyết định số 09/QĐ-ĐCKS về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Tổng cục.

Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT

Ngày 20/02/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/4/2014.

Dowload (tải) Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT bên dưới.

Văn phòng Tổng cục./.

Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT

Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 16/2014/TT-BTNMT vê quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Văn phòng Tổng cục./.

Thông tư 52/2013/TT-BTNMT

Ngày 27/3/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 52/2013/TT-BTNMT về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

Văn phòng Tổng cục./.

Nghị quyết số: 01/NQ-CP

Ngày 02 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Quyết định số: 16/2014/QĐ-TTg

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số: 16/2014/QĐ-TTg về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số 2269/QĐ-BTNMT

Quyết định số: 2669 /QĐ-BTNM ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.