Đại hội Đảng các cấp

Quyết định số: 16/2014/QĐ-TTg

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số: 16/2014/QĐ-TTg về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2014 và thay thế Quyết định  số: 26/2011/QĐ-TTg về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải (dowload) toàn văn Quyết định số: 16/2014/QĐ-TTg bên dưới

Văn phòng Tổng cục./.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
16/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Tệp toàn văn