Hướng dẫn số: 127/HD-MTTW-BCĐTW của Ban chỉ đạo Trung ương

Hướng dẫn Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"theo Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
127/HD-MTTW-BCĐTW
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Tệp toàn văn