Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) theo quy định tại Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch CCHC của Bộ giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017