Văn bản

Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT

Ngày 20/02/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/4/2014.

Dowload (tải) Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT bên dưới.

Văn phòng Tổng cục./.

Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT

Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 16/2014/TT-BTNMT vê quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Văn phòng Tổng cục./.

Thông tư 52/2013/TT-BTNMT

Ngày 27/3/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 52/2013/TT-BTNMT về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

Văn phòng Tổng cục./.

Nghị quyết số: 01/NQ-CP

Ngày 02 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Quyết định số: 16/2014/QĐ-TTg

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số: 16/2014/QĐ-TTg về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số 2269/QĐ-BTNMT

Quyết định số: 2669 /QĐ-BTNM ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư 43/2013/TT-BTNMT

Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 43/2013/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN

Ngày 29/3/2013, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý dự án khoa học công nghệ.

Quyết định 2910/QĐ-BCT

Ngày 08/05/2013, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 2910/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Quyết định này sẽ bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Văn phòng Tổng cục./.

Thông tư 04/2013/TT-BTNMT

Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai