Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò quặng chì kẽm khu vực Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn của Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn. Qua xem xét, hồ sơ thăm dò thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Văn bản số 9309/VPCP-CN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐCP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản,

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cung cấp thông tin đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Mã hồ sơ: KS-TDKS-002.22

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản: Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn.

Địa chỉ: thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0983495688

Loại khoáng sản: quặng chì kẽm

Khu vực đề nghị thăm dò: Khu Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Diện tích đề nghị thăm dò: 120 ha.

Thời gian dự kiến thăm dò: 36 tháng kể từ này được cấp phép

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam