Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại xã Đoàn Kết và xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm.

Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24/8/2020 về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1980/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2021 ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cung cấp thông tin đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Mã hồ sơ: KS-TDKS-CP-004.22

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản: Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm.

Loại khoáng sản: đá vôi làm nguyên liệu xi măng

Khu vực đề nghị thăm dò: xã Đoàn Kết và xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.

Diện tích đề nghị thăm dò: : 52,4 ha.

Văn Phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam