Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt giá khởi điểm cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 1654/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá

1.1. Quặng chì – kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản)

- Tổng tài nguyên Pb + Zn cấp 333+334a: 26.418 tấn

- Giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R): R = 2% (Hai phần trăm)

1.2. Quặng chì – kẽm khu vực Lũng Mơ – Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản)

- Tổng tài nguyên Pb + Zn cấp 333+334a: 80.333 tấn

- Giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R): R = 2% (Hai phần trăm)

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

2.1. Cơ sở vật chất: có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

2.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiếu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 Hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất (ưu tiên đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản).

2.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật.

2.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

3.1. Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

3.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 0243.9330735).

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sở không được lựa chọn).

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký./.

Nguồn từ Cục Kinh tế địa chất và khoáng sản