Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1285/TTg-CN đồng ý bổ sung khu vực cao lanh - felspat tại đồi Nai Trành Bo Bo, khu 5, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (diện tích 17,85 ha) thuộc mỏ cao lanh - felspat Ba Bò, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.