Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP

      Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP về việc qui định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhằm tuyên truyền, phổ biến và nâng cao tính hiệu lực pháp luật của Nghị định, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hành Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP. Tài liệu này giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định 203/2013/NĐ-CP, đồng thời trình bày các ví dụ cụ thể về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại một số mỏ nhằm hướng dẫn các cơ quan có liên quan tại địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện đúng phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

      Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc cần trao đổi, giải đáp xin vui lòng liên hệ tại địa chỉ: CỤC KINH TẾ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN, Điện thoại và Fax: 04 39330734; Email: ktdcks@dgmv.gov.vn.

Các tệp gắn kèm:

Các tin liên quan