Đại hội Đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, ngày 06/7/2016, Đảng ủy Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến "Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng". 

Đầu cầu chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đầu cầu chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Điểm cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong buổi sáng

Điểm cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong buổi sáng

Tham dự Hội nghị có GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; ông Mạc Quang Tân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và toàn thể đảng viên thuộc Bộ TN&MT tại 9 điểm cầu.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ TN&MT Vũ Đình Sinh phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ TN&MT Vũ Đình Sinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ TN&MT Vũ Đình Sinh cho biết, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh của Văn kiện Đại hội, là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương khóa XI; thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Văn kiện Đại hội tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta. Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII  của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn tốt nhất của cá mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống; có thể nói văn kiện vừa mang tính lý luận, vừa mạng tính thực tiễn là sản phẩm trí tuệ chung của toàn Đảng, toàn dân ta.

Tại Hội nghị, GS.TS. Phùng Hữu Phú đã trình bày toàn bộ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta. Đồng thời, cần nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh những vấn đề liên Nghị quyết thực  tiễn liên quan đến nghành TN&MT. Vào buổi chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục để quán triệt tới các Đảng bộ chưa được học tập trong buổi sáng.

Điểm cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong buổi chiều

Điểm cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong buổi chiều

Văn phòng Tổng cục./.

Các tin liên quan