Ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở cơ quan, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai kế hoạch năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh; đại diện các Vụ: Địa chất, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Văn phòng Tổng cục, Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn.

Hội nghị đã nghe báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018” do Phó Liên Đoàn trưởng Nguyễn Công Thuận trình bày. Trong năm 2017, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc được giao chủ trì thực hiện 02 đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; 02 đề án đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn, 01 đề tài khoa học và công nghệ, tiếp tục hoàn thiện và trình phê duyệt 04 đề án thành phần thuộc đề án Chính phủ “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”. Tổng vốn ngân sách nhà nước giao là 16,080 tỷ đồng. Cho đến nay các nhiệm vụ đã được Liên đoàn hoàn thành và đạt 100% kế hoạch giao. Tổng thu nhập bình quân của người lao động trong Liên đoàn ước đạt 8,5 triệu đồng/tháng.