Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội; Báo cáo tổng kết công tác đảng nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

van phong dang uy 1

Đồng chí Hà Chu Hạ Long, Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

        Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đảng viên trong Chi bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục, thực hiện nghiêm túc và có kết quả trên các mặt công tác xây dựng Đảng theo đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tổ chức Đảng cấp trên, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Đảng viên trong Chi bộ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đề cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

van phong dang uy 2

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên – Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục phát biểu và chỉ đạo Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Vĩnh Kiên đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho công tác chuẩn bị Đại hội và những kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời chỉ đạo Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

      Một là Tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tích cực, chủ động, thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác Đảng và Đoàn thể.

     Hai là Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết của Chi bộ. Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

     Ba là Chi bộ Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn Tổng cục cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung nghiên cứu sâu và nắm rõ những vấn đề cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Đảng, của các tổ chức Đoàn thể. để tham mưu cho Đảng ủy Tổng cục trúng và đúng.

      Bốn là Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Công chức, viên chức và người lao động, các thông tin dư luận xã hội để tham mưu với Đảng ủy Tổng cục kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

       Năm là  Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần phải tích cực học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực trong công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được được giao trong tình hình mới.

van phong dang uy 3

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022

       Tại Đại hội các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 đồng chí Hà Chu Hạ Long, Chánh Văn phòng Đảng ủy được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Thị Minh Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy  được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Tin Văn phòng Đảng ủy Tổng cục