Đại hội Đảng các cấp

Chuẩn bị sẵn sàng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản bao gồm:

(1) Thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản;

(2) Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản;

(3) Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản;

(4) Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản;

(5) Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đến nay, về cơ bản các quy trình thủ tục và cơ sở hạ tầng của hệ thống nêu trên đã hoàn thành và sẽ đưa vào áp dụng kể từ ngày 01/ 01/2017.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biết và tham gia các dịch vụ công nêu trên.

Văn phòng Tổng cục./.