Tại công văn sô 1934/TTg-CN ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản .     

         Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3863/BTNMT-ĐCKS ngày 07 tháng 09 năm 2016) và ý kiến của Bộ Xây dựng (Công văn số 2442/BXD-VLXD ngày 02 tháng 11 năm 2016, số 1890/BXD-VLXD ngày 16 tháng 8 năm 2017) về đề nghị bổ sung khu vực đá granit ốp lát tại xã Yang Reh, huyên Krông Bông, tỉnh Đắk Lắc vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chínmh Phủ có ý kiến như sau:

          1. Đồng ý bổ sung 02 khu vực khoáng sản granit ốp lát với tổng diện tích 21,7 ha tại xã Yang Reh, huyên Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Bộ Xây dựng ......

                                                                                                               Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam./.

Các tệp gắn kèm: