Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cũng là năm Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 gắn với Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời năm 2021 cũng là năm gặp rất nhiều khó khăn về thiên tai, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ tới kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục.

      Toàn văn báo cáo thường niên năm 2021

 

Các tệp gắn kèm: