Ngày 12 tháng 9 năm 2008, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 6014/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc lập lại trật tự trong xuất khẩu khoáng sản. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung công việc:

- Kiểm tra và xử lý nghiêm những điểm nóng về vi phạm pháp luật trong xuất khẩu khoáng sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2008.

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá việc chế biến các loại khoáng sản để nâng cao yêu cầu chế biến khoáng sản xuất khẩu, kiên quyết cấm việc xuất khẩu khoáng sản thô.

Đồng thời, giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn (Quản lý thị trường, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan) tăng cường việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc khai thác khoáng sản trái phép, việc vận chuyển và xuất lậu khoáng sản trên địa bàn.

- Chỉ được thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư cơ sở chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn sau khi đã xác định được trữ lượng tin cậy của nguồn nguyên liệu, đảm bảo có đủ nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài và đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án.

Tại Văn bản nêu trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lựa chọn và giao cho doanh nghiệp thực sự có năng lực, kinh nghiệm khai khoáng, khả năng tài chính để quản lý bảo vệ, thăm dò, khai thác và chế biến các điểm mỏ chưa có chủ và có nguy cơ dễ bị khai thác khoáng sản trái phép; giao cho Bộ Tài chính căn cứ khung mức thuế suất thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu hiện hành để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương nghiên cứu điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu khoáng sản theo hướng khuyến khích việc tăng cường đầu tư chế biến sâu và tiêu thụ sản phẩm khoáng sản trong nước.

 Phòng Khoáng sản, ngày 15 tháng 9 năm 2008 (nguồn: Công văn số 6014/VPCP-KTN)