-Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

    - Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

     - Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

     - Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

     - Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

     - Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản.

     Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể (tại tệp đính kèm bên dưới).

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam