Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

Thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) theo quy định tại Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch CCHC của Bộ giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC NĂM 2017

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Trong năm 2017, Tổng cục đã đẩy mạnh và thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC; tiếp tục đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Chỉ đạo và thực hiện Quyết định số 02/QĐ-ĐCKS ngày 06 tháng 01 năm 2017 ban hành kế hoạch CCHC năm 2017 của Tổng cục. Tính đến nay, cơ bản các nhiệm vụ đang được triển khai theo kế hoạch đề ra. Công tác báo cáo CCHC được Tổng cục thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn quy định. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ trong thực hiện chấm điểm Chỉ số CCHC cấp Bộ; góp ý đối với dự thảo Bộ Chỉ số CCHC dành cho các Tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

Ngày 17/3/2017, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-ĐCKS phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2017, trong đó có lồng ghép kiểm tra công tác CCHC đối với 07 đơn vị. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng cục đã tiến hành kiểm tra được 5/7 đơn vị, còn một đơn vị dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 9/2017.

Triển khai nhiệm vụ CCHC gắn với các công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001-2008 trong quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

2. Cải cách thể chế

   Tổng số nhiệm vụ giao từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/12/2017 gồm 64 nhiệm vụ, tình hình thực hiện cụ thể như sau:

+ Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 54 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ Tổng cục đã trình Lãnh đạo Bộ nhưng chưa được phê chuẩn là 03 nhiệm vụ.

+ Số nhiệm vụ đang thực hiện: 10 nhiệm vụ (trong đó nhiệm vụ trong hạn là: 04 nhiệm vụ; quá hạn: 06 nhiệm vụ.

Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-BTNMT về Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được giao xây dựng 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 11 Thông tư. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã khẩn trương triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 đồng thời ban hành Quyết giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 (Quyết định số 39/QĐ-ĐCKS ngày 07/02/2017); đã trình Bộ ban hành Quyết định thành lập 11 Tổ Biên tập/Tổ Soạn thảo văn bản, triển khai nhiệm vụ.

Trong số 12 nhiệm vụ Bộ giao theo Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 06/01/2017, nhiệm vụ xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1:50.000 Tổng cục chưa nhận được quy định kỹ thuật (do Viện KH Địa chất và Khoáng sản thực hiện), do đó chưa đủ cơ sở xây dựng định mức và hoàn thiện dự thảo thông tư. Vì thế, Tổng cục đã đề nghị Bộ xin rút khỏi chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2017 đối với nhiệm vụ này (Công văn số 1391/ĐCKS-CSPC ngày 11/5/2017).

Thực hiện kết luận của Phó Thủ Tướng Chính phủ tại Công văn số 7875/VPCP-CN ngày 28/7/2017, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị Bộ điều chỉnh rút khỏi chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 đối với nhiệm vụ xây dựng Thông tư về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; đề nghị Bộ thành lập Ban soạn thảo để triển khai xây dựng Nghị định.

Đề nghị bổ sung nhiệm vụ xây dựng Thông tư bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Nhiệm vụ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

+ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 16/2014/QĐ-TTg đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:  “Quy định phương pháp xác định chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức, thủ tục hoàn trả, quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đầu tư” đã hoàn thiện, gửi lấy ý kiến thành viên Tổ soạn thảo (ngày 11/4/20107); đang tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa dự thảo lần 3.

- Đối với việc xây dựng Thông tư:

+ Tổng cục đã gửi đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường  07 dự thảo Thông tư; đã trình Bộ ký gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, VCCI đối với Thông tư hướng dẫn phương pháp quy đổi giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Công văn số 1977/BTNMT-ĐCKS ngày 24/4/2017); đã tiếp thu, hoàn thiện, trình Bộ thẩm định (Công văn số 11878/BTNMT-ĐCKS ngày 20/6/2017).

+ Đối với nhiệm vụ bổ sung điều “Xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác” vào Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nhiệm vụ mới bổ sung). Căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng văn bản QPPL, yêu cầu tiến độ việc thực hiện  nhiệm vụ, Tổng cục đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ theo thể thức rút gọn, không thành lập Tổ Soạn thảo (Phiếu trình số 1523/PT-ĐCKS ngày 22/5/2017). Tổng cục đã thành lập Tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đã tiến hành họp Tổ vào ngày 17/8/2017 để hoàn thiện dự thảo.

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Song song với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân đối với các quy định pháp luật về khoáng sản, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-ĐCKS phê duyệt Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục năm 2017. Theo đó, tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về địa chất và khoáng sản và đề xuất các phương án xử lý đối với những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp theo quy định; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản có quy định về thủ tục hành chính (TTHC) để xây dựng, hoàn thiện hồ sơ TTHC trình Bộ trưởng xem xét, công bố khi có đủ điều kiện theo quy định. Tổng cục đang chuẩn bị công bố TTHC lĩnh vực khoáng sản theo quy định của Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Tổng cục đã triển khai xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 2702/BTNMT-PC ngày 29/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo tình hình công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017. Đã tổng hợp, biên soạn hoàn thiện danh mục bộ thủ tục hành chính trình Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phiếu trình số 1636/PT-ĐCKS ngày 01/6/2017) theo quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Tại Văn phòng 1 cửa của Tổng cục đã niêm yết công khai các yêu cầu về thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục, của Bộ, Chính phủ để mọi tổ chức, cá nhân doanh nghiệp khi có nhu cầu về các TTHC liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản đều dễ dàng tra cứu. Trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác hoạt động khoáng sản đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng; các hồ sơ được giải quyết đúng quy định của pháp luật về khoáng sản. Bên cạnh đó, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp tục việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng, đa dạng cho doanh nghiệp và người dân cũng như thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.Tính đến nay, Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận được 04 hồ sơ thăm dò, đang tiếp tục hướng dẫn 02 hồ sơ khai thác đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến nêu trên.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

Tham gia xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 4/3/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ. Ngày 04/4/2017, Bộ có Công văn số 1638/BTNMT-TCCB về việc triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP), Tổng cục đã ban hành Công văn số 1144/ĐCKS-TCCB ngày 18 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Tổng cục đang tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc.

Tổng cục đã hoàn thiện hồ sơ và trình Bộ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 19/02/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục. Tổng cục đã hoàn thành việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan; ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Về công chức, viên chức:

- Triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026; phê duyệt bổ sung quy hoạch giai đoạn 2017 - 2021 đối với các vị trí thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng Cục trưởng. Thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức trong Tổng cục. Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng cục và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2021 trình Bộ phê duyệt.

- Quyết định giao biên chế công chức đối với các đơn vị hành chính trực thuộc Tổng cục; xây dựng kế hoạch biên chế công chức, định biên viên chức năm 2018 báo cáo Bộ. Đã thực hiện tạm giao định biên viên chức năm 2017 các đơn vị trực thuộc; thực hiện phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 do các đơn vị đề nghị. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục đang triển khai kế hoạch tuyển dụng đã được Tổng cục phê duyệt.

- Xây dựng, hoàn thiện Đề án điều chỉnh tinh giản biên chế 7 năm (2015-2021); triển khai kết quả thẩm định của Bộ đối với danh sách công chức, viên chức, lao động thuộc diện tinh giản 6 tháng cuối năm 2017 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Triển khai đề án xác định vị trí việc làm tại cơ quan Tổng cục và các đơn vị hành chính trực thuộc Tổng cục theo chỉ đạo của Bộ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Công tác đào tạo và bồi dưỡng được lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc luôn quan tâm, chú trọng; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức có cơ hội được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tạo nguồn nhân lực nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tổ chức xây dựng Đề án "Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực địa chất và khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án "Nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2016 - 2020”.

- Tổng cục đã có Công văn số 3788/ĐCKS-TCCB ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2017 với Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên: 34 người, chuyên viên chính: 16 người, chuyên viên cao cấp: 07 người; Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2: 13 người; Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3: 40 người; Cao cấp lý luận chính trị - hành chính: 19 người; Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 54 người; Lãnh đạo cấp phòng: 24 người; Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TNMT hạng II: 62 người; Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TNMT hạng III: 9 người.

Trong cả năm 2017, số cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo như sau:

Trong nước: Đã có 80 cán bộ được cử đi đào tạo (Cao cấp LLCT: 03; Trung cấp LLCT: 12; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên: 06; Chuyên viên chính: 02 người; Bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh cơ bản: 01 người; Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3: 16; Thanh tra viên: 01, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2: 04; Hội nhập KTQT: 07; Nghiên cứu Quặng ẩn sâu: 20; Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III: 04; Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II: 06).

Trong tháng 9/2017, Tổng cục đã tổ chức tập huấn công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ năm 2017. Ngoài ra, Tổng cục tiếp tục phối hợp Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức lớp đào tạo kiến thức về địa chất khoáng sản văn bẳng 2 tại cơ quan Tổng cục với số lượng là 21 học viên. Và dự kiến trong năm 2018 sẽ khải giảng thêm một lớp VB2 về địa chất nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu cán bô, công chưc, viên chức trong toàn Tổng cục.

Ngoài nước: Cử 26 lượt với tổng số 48 cán bộ đi hội thảo, học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài (Nga: 03; Đan Mạch: 04, Úc; 01; Lào + Thái Lan: 04; Nhật Bản + Lào: 01; Hàn Quốc : 01; Thái Lan: 02, Miến Điện: 16; Trung Quốc 05,; Lào: 01, Phillippines: 01)

Về chế độ chính sách, lao động, tiền lương:

- Thực hiện kiểm tra quyết toán quỹ tiền lương năm 2016 các đơn vị trực thuộc; công tác quản lý về tiền lương, thu nhập và thực hiện chế độ chính sách về tiền lương đối với công chức, viên chức, lao động căn cứ các quy định của nhà nước, quy định của đơn vị. Từ tháng 5 năm 2016, đang triển khai thực hiện hưởng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng. Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016: 115 người (trong đó thuộc thẩm quyền Tổng Cục trưởng là 23 người); nâng bậc lương lương thường xuyên, phụ cấp TNVK cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Cục trưởng: 41 người.

- Bổ nhiệm ngạch và xếp lương viên chức chuyên ngành Điều tra tài nguyên môi trường: 866 người, trong đó 93 người thuộc thẩm quyền bổ nhiệm ngạch của Tổng Cục trưởng.

- Thực hiện chế độ nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức theo quy định hiện hành, giải quyết chế độ hưu trí cho 02 người thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Cục trưởng.

6. Về cải cách tài chính công

Trên cơ sở kế hoạch và dự toán ngân sách Bộ giao hàng năm, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị lập dự toán chi tiết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tổng cục hoàn thành công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán tài chính hàng năm đối với tất cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Triển khai xây dựng và thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính. Thực hiện tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác để triển khai trong thời gian tới.

7. Hiện đại hoá nền hành chính

Tổng cục đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành của Tổng cục; ứng dụng tin học trong quản lý điều tra địa chất, điều tra khoáng sản và hoạt động khoáng sản; ứng dụng CNTT trong xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Tổng cục đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị có liên quan của Bộ trong việc triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Tổng cục đã hoàn thiện quy trình, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 05 TTHC về cấp phép hoạt động khoáng sản. Tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong tiếp nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản.

Thực hiện thường xuyên việc cập nhật thông tin hồ sơ hoạt động khoáng sản mới tiếp nhận trên hệ thống phần mềm văn phòng 1 cửa của Bộ; hoàn thiện và ban hành “Quy trình nội bộ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản” theo hướng công khai, minh bạch, rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, đồng thời quy định trách nhiệm cập nhật thông tin giải quyết TTHC của hồ sơ trên phần mềm văn phòng 1 cửa để Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục cũng như doanh nghiệp thuận tiện theo dõi, tra cứu.

Tổng cục cũng chỉ đạo quyết liệt ứng dụng CNTT trong xử lý văn bản đi đến qua phần mềm hồ sơ công việc của Bộ. Đã triển khai thực hiện trong toàn Tổng cục: Phần mềm hồ sơ quản lý công việc của Bộ để xử lý văn bản trên môi trường mạng, phần mềm một cửa để nhập các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản tiếp nhận vào Văn phòng Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả; triển khai áp dụng chữ ký số theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Tổng cục đang hoàn thiện các chức năng, giao diện của Portal, quản trị của Cổng Thông tin điện tử Tổng cục.

Đang tiến hành chỉnh sửa để ban hành các Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin trên trang Thông tin điện tử và Quy chế xử lý văn bản trên môi trường mạng.

Tổng cục đã hoàn thành rà soát và phê duyệt các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác  chỉ đạo, điều hành CCHC nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 bảo đảm theo kế hoạch đã được Tổng Cục trưởng phê duyệt. Hoàn thành kiểm tra công tác TCCB đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục được Bộ giao bảo đảm trình tự, quy trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch hướng tới việc phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận vào thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản.

4. Tiếp tục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 19/02/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục. Rà soát, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Tổng cục.

5. Thực hiện công tác kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo quy hoạch; thực hiện sử dụng, bố trí, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và bộ Tài nguyên và Môi trương đã được phê duyệt.

6. Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức trên môi trường mạng; tăng cường áp dụng chữ ký số theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường./.