BÁO CÁO

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016, phương hướng,

nhiệm vụ năm 2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam  

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) theo quy định tại Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch CCHC của Bộ giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo công tác CCHC năm 2016 như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2016

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Trong năm 2015, Tổng cục tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện CCHC và tiếp tục đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch số 400-KH/ĐU ngày 24/6/2016 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra đối với Đảng ủy các Tổng cục, các Cục và Đề cương hướng dẫn số 01-ĐC/ĐKT ngày 04/7/2016 của Đoàn kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của Đảng ủy Tổng cục theo quy định. Một số kiến nghị của đoàn kiểm tra Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với công tác cấp phép hoạt động khoáng sản cũng đã được Tổng cục rút kinh nghiệm và khắc phục, cụ thể như tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận vào thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản…

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ và triển khai kế hoạch của Tổng cục; theo đó, Tổng cục đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực, bám sát và thực hiện CCHC theo chương trình và kế hoạch CCHC năm 2016.

Ngày 18/5/2016, Tổng cục đã có Báo cáo số 1252/BC-ĐCKS gửi Bộ về kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định tại Quyết định số 2314/QĐ-BTNMT ngày 10/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ và theo hướng dẫn tại Công văn số 3963/BTNMT-TCCB ngày 22/9/2015 về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC các tổng cục, cục trực thuộc Bộ theo Quyết định số 2314/QĐ-BTNMT. Theo kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2015 các Tổng cục, Cục của Bộ, Chỉ số CCHC năm 2015 của Tổng cục đứng thứ 3/8 tổng cục, cục trực thuộc Bộ về CCHC với kết quả đạt 83,44%, tăng 1 bậc so với năm 2014 (đứng thứ 4/7).

Triển khai Quyết định số 417/QĐ-ĐCKS  ngày 16/5/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2016, Tổng cục đã thực hiện công tác kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và CCHC đối với 06 đơn vị trực thuộc Tổng cục. Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện theo các quy định của Nhà nước, của Bộ và của Tổng cục.

2. Cải cách thể chế

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Tổng cục đã hoàn thiện, báo cáo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản[1]. Nghị định 158/2016/NĐ-CP ra đời đã giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở cả cấp Trung ương và địa phương, đặc biệt Nghị định đã quy định chặt chẽ hơn để chống thất thoát tài sản quốc gia; tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khain thác khoáng sản; cải tạo, phục hồi môi trường; tăng cường trách nhiệm và quyền lợi người dân, địa phương nơi có khoáng sản; quy định công khai, minh bạch trong khai thác khoáng sản; cải cách TTHC để ngăn chặn nguy cơ tham nhũng và phòng và chống tham nhũng.

Tổng cục đã phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ để xây dựng, báo cáo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2016 về điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cùng với Nghị định 158/2016/NĐ-CP, Nghị định 60/2016/NĐ-CP ra đời đã góp phần tạo cơ chế thông thoáng, minh bạch và hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Tổng cục đã tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (do Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì) phần khoáng sản theo hướng tăng nặng hình thức xử lý đối với các vi phạm, bổ sung thêm một số hành vi vi phạm cần xử lý, tăng quyền hạn xử lý các vi phạm cho địa phương gửi Vụ Pháp chế tổng hợp báo cáo Bộ trình Chính phủ. Tổng cục cũng đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 02 Thông tư, hoàn thiện dự thảo và trình Bộ thẩm định, ban hành 04 Thông tư trong tháng 12/2016.

Như vậy, năm 2016 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, không còn nợ đọng văn bản nào.

Song song với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân đối với các quy định pháp luật về khoáng sản, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên cả nước.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Ngày 18/3/2016, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-ĐCKS phê duyệt Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục năm 2016. Theo đó, tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về địa chất và khoáng sản và đề xuất các phương án xử lý đối với những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp theo quy định; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản có quy định về TTHC để xây dựng, hoàn thiện hồ sơ TTHC trình Bộ trưởng xem xét, công bố khi có đủ điều kiện theo quy định (01 Luật, 04 Nghị định, 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 23 Thông tư, Thông tư liên tịch).

Tại Văn phòng 1 cửa của Tổng cục đã niêm yết công khai các yêu cầu về thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục, của Bộ, Chính phủ để mọi tổ chức, cá nhân doanh nghiệp khi có nhu cầu về các TTHC liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản đều dễ dàng tra cứu. Mặt khác, Tổng cục cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện phần mềm “Văn phòng 1 cửa tại Tổng cục được liên thông với Văn phòng 1 của Bộ Tài nguyên và Môi trưởng giúp cho việc tra cứu, kiểm soát thời gian và quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ được minh bạch, rõ ràng.

Tính đến ngày đầu tháng 12/2016, Tổng cục đã đã tiếp nhận 88 hồ sơ hoạt động khoáng sản. Đã hoàn thiện công tác thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 71 Giấy phép, gồm: 37 Giấy phép thăm dò khoáng sản và 30 Giấy phép khai thác khoáng sản; 04 hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; số hồ sơ còn lại đang tiếp tục hoàn thiện để trình Bộ giải quyết trong thời gian tới. Đến thời điểm báo cáo, công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng; các hồ sơ được giải quyết đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, không có tình trạng nợ đọng các hồ sơ đủ điều kiện cấp phép. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, một số vướng liên quan đến tính tiền cấp quyền khai thác một số loại khoáng sản (đá vôi trắng, quặng sắt, nước khoáng) đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ động báo cáo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, Tổng cục đã tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Tổng cục theo Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 19/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 19/02/2014 theo hướng xem xét, bổ sung các nhiệm vụ:

- Kiểm tra, thanh tra công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và công tác đấu giá khai thác khoáng sản tại các địa phương.

- Tổng hợp, kiểm tra việc khoanh định khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền các địa phương.

- Thẩm định, kiểm tra thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Dự án cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

- Công tác thanh tra, kiểm tra môi trường trong địa chất và khoáng sản.

- Các nhiệm vụ điều tra cơ bản về địa chất công trình, địa nhiệt.

- Giám sát công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản do các tổ chức, cá nhân đầu tư góp vốn.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất và khoáng sản.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-ĐCKS ngày 28/6/2016 về việc chuyển Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Tổng cục từ Vụ Khoáng sản về Văn phòng Tổng cục. Ngày 28/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-ĐCKS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng một cửa. Theo đó, Văn phòng một cửa của Tổng cục đã được kiện toàn một bước nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC tại Tổng cục.

Tiến hành rà soát cơ cấu tổ chức, mạng lưới các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ Tướng theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đáp ứng, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của Tổng cục, xây dựng phương án tự chủ theo hướng cơ chế hoạt động tự đảm bảo chi thường xuyên.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, Tổng cục đã ban hành văn bản triển khai trong toàn Tổng cục, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nội dung Công văn số 1729/BTNMT-TCCB.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/Đ ngày 25/01/2016 của Đảng ủy Tổng cục về tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 và ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng tại Thông báo Kết luận số 1159/TB-ĐCKS ngày 06/5/2016 tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016, Tổng cục trưởng đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-ĐCKS ngày 28/7/2016 về việc thành lập Tổ soạn thảo đề cương nhiệm vụ "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về hiệu quả sử dụng đội ngũ khoa học kỹ thuật lĩnh vực địa chất khoáng sản xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản về địa chất, thăm dò khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật lĩnh vực địa chất và khoáng sản).

Triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021. Thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức trong Tổng cục. Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng cục và các đơn vị trực thuộc.

Tổng cục đã thực hiện cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của Bộ, cụ thể:

- Trong nước: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 1, đối tượng 2 và đối tượng 3: 33 người; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình: Chuyên viên, Chuyên viên chính: 07 người; Đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị hành chính: 08 người; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng đối với công chức, viên chức: 11 người; Đào tạo chủ nhiệm đề án địa chất: 75 người; Bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh giao tiếp: 03 người; Bồi dưỡng kiến thức kinh tế kỹ thuật ngành TNMT: 05 người; Bồi dưỡng công tác CCHC: 03 người; Bồi dưỡng công tác bảo vệ chính trị nội bộ: 03 người.

Tổng cục đã tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức cán bộ cho đội ngũ Lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức trong các đơn vị thuộc Tổng cục; Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản. Tổng cục tiếp tục phối hợp Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức lớp đào tạo kiến thức về địa chất khoáng sản văn bẳng 2 tại cơ quan Tổng cục với số lượng là 21 học viên.

- Ngoài nước: đã cử 03 lượt cán bộ tham gia 02 khoá đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc (02 cán bộ tham dự khóa về phân tích và xử lý dữ liệu GPS với GAMIT/GLOBK/TRACK và 01 cán bộ tham dự khóa đào tạo về công viên địa chất); cử 13 lượt cán bộ tham gia 03 khóa đào tạo tại Nhật Bản (04 cán bộ tham dự khóa hiệu đính và lắp ghép bản đồ, 05 cán bộ tham dự khóa lắp ghép bản đồ; 04 cán bộ tham dự khóa phân tích, thí nghiệm); cử 23 lượt cán bộ tham dự các khóa đào tạo, khảo sát tại Trung Quốc (trong đó 02 cán bộ dự khóa xây dựng năng lực tương quan địa chất xuyên biên giới cho các nước thành viên ASEAN, 03 cán bộ tham gia khóa đào tạo về phân tích thí nghiệm địa chất, phân tích và xử lý số liệu địa vật lý, 03 cán bộ tham gia khóa đào tạo lập bản đồ địa chất, 03 cán bộ tham gia khóa cây dựng nên tảng khai thác thông tin ASEAN – CHINA, 01 cán bộ tham gia khóa quan trắc động thái nước, 01 cán bộ tham gia khóa xử lý số liệu địa vật lý, 10 cán bộ tham gia khóa thực địa khảo sát tại Trung Quốc); cử 01 lượt cán bộ tham dự Hội nghị lãnh đạo CCOP tại Thái Lan; cử 02 lượt cán bộ tham dự Hội nghị Thường niên ASEAN, ASOMME tại Malaysia.

Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức của Tổng cục theo kết luận của Bộ Nội vụ; Xây dựng, hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế 7 năm (2015-2021) và  năm 2016; Thực hiện thẩm định trình Bộ phê duyệt danh sách công chức, viên chức, lao động thực hiện tinh giản năm 2016, xây dựng kế hoạch tinh giản năm 2017 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức, lao động; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2015: 39 người, trong đó có 02 người thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ; nâng bậc lương thường xuyên trong năm: 81 người; Giải quyết chế độ hưu trí cho 05 công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng.

6. Về cải cách tài chính công

Trên cơ sở kế hoạch và dự toán ngân sách Bộ giao, Tổng cục đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị lập dự toán chi tiết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, 100% dự toán, kế hoạch đấu thầu của các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2016 đã được Tổng cục phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Bộ phê duyệt; điều chỉnh kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 trình Bộ; hoàn thành công tác kiểm tra quyết toán tài chính năm 2015 của 20 đơn vị trực thuộc Tổng cục để tổng hợp báo cáo Bộ.

Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghiên cứu Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác để triển khai trong thời gian tới.

Thực hiện tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai xây dựng và thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính.

7. Hiện đại hoá nền hành chính

Triển khai ứng dụng CNTT và thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Tổng cục đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành của Tổng cục; ứng dụng tin học trong quản lý điều tra địa chất, điều tra khoáng sản và hoạt động khoáng sản; ứng dụng CNTT trong xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Tổng cục đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị có liên quan của Bộ trong việc triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016 của Bộ. Tổng cục đã hoàn thiện quy trình, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 05 TTHC về cấp phép hoạt động khoáng sản. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 01/01/2017.

Tổng cục đã triển khai rà soát, đánh giá để hoàn thiện lại các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và thực hiện ứng dụng tin học trong quản lý điều tra địa chất, điều tra khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

Thực hiện thường xuyên việc cập nhật thông tin hồ sơ hoạt động khoáng sản mới tiếp nhận trên hệ thống phần mềm văn phòng 1 của của Bộ; hoàn thiện “Quy trình nội bộ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản” theo hướng công khai, minh bạch, rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, đồng thời quy định trách nhiệm cập nhật thông tin giải quyết TTHC của hồ sơ trên phần mềm văn phòng 1 cửa để Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục cũng như doanh nghiệp thuận tiện theo dõi, tra cứu.

Tổng cục cũng chỉ đạo quyết liệt ứng dụng CNTT trong xử lý văn bản đi đến qua phần mềm hồ sơ công việc của Bộ. Đã triển khai thực hiện trong toàn Tổng cục: Phần mềm hồ sơ quản lý công việc của Bộ để xử lý văn bản trên môi trường mạng, phần mềm một cửa để nhập các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản tiếp nhận vào Văn phòng Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả; triển khai áp dụng chữ ký số theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

II. Đánh giá chung

1. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc đã dần đi vào nền nếp. Nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về công tác CCHC của Bộ, Tổng cục được nâng lên đáng kể. CCHC được Tổng cục tập trung thực hiện thông qua áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, áp dụng phần mềm hồ sơ công việc... để hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phụ vụ của Tổng cục.

2. Trong năm 2016, Tổng cục tiếp tục xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm và đã cố gắng, nỗ lực trong công tác CCHC. Lãnh đạo Tổng cục, các cấp ủy đảng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC.

3. Tổng cục đã tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực CCHC, trong đó tập trung vào hoàn thiện thể chế và cải cách TTHC trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản như: đã tham mưu cho Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016, kiện toàn Văn phòng 1 cửa, ban hành các quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyêt TTHC của Tổng cục... Nhìn chung, việc thực hiện các kế hoạch CCHC của Tổng cục được coi trọng và bảo đảm kế hoạch đề ra.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

1. Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2017. Đẩy mạnh công tác  chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 bảo đảm theo kế hoạch đã được Tổng Cục trưởng phê duyệt.

2. Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục được Bộ giao bảo đảm trình tự, quy trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch hướng tới việc phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận vào thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản.

4. Rà soát, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục; triển khai thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của Tổng cục đã được phê duyệt.

6. Triển khai Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

7. Tiếp tục triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2016 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

[1] Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012.