Đại hội Đảng các cấp

Thông báo tuyển dụng viên chức, lao động - Bảo tàng Địa chất

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt, Bảo tàng Đại chất thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2018, chi tiết theo file đính kèm.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm:

Các tin liên quan