Đại hội Đảng các cấp

Dự thảo lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư ban hành quy định công tác giám sát các đề án thăm dò khoáng sản

       Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã dự thảo "Thông tư ban hành quy định công tác giám sát các đề án thăm dò khoáng sản". (có bản dự thảo kèm theo)

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Quy chế của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã được dự thảo và chỉnh sửa nhiều lần. Tới thời điểm này một số vấn đề đã được xem xét phản biện, chỉnh sửa cho phù hợp với hoạt động thực tế của Tổng cục. Vì vậy, Quy chế có nhiều điểm khác so với các dự thảo trước. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ và cho ý kiến cụ thể để Văn phòng tổng hợp và trình ban hành vào nửa đầu tháng 01/2013. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã đăng tải dự thảo Quy chế làm việc lên trang website của Tổng cục qua địa chỉ mục Tin tức sự kiện/Hoạt động của Tổng cục. Ý kiến góp ý của đơn vị bằng văn bản gửi về Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và file mềm gửi theo địa chỉ email: vanphong@dgmv.gov.vn trước ngày 05 tháng 01 năm 2013 để tổng hợp. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thông báo và đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.