Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam phê duyệt, Trung tâm Kiểm Định và Công nghệ Địa chất tuyển dụng 07 vị trí như sau:

Các tệp gắn kèm: