Đại hội Đảng các cấp

Thông báo tuyển dụng viên chức của TT Kiểm Định và Công nghệ Địa chất

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam phê duyệt, Trung tâm Kiểm Định và Công nghệ Địa chất tuyển dụng 07 vị trí như sau:

Các tệp gắn kèm:

Các tin liên quan