Kết luận Thanh tra: Việc chấp pháp pháp luật về khoáng sản, Công ty TNHH Kiệm Tân II

Tên công ty: Công ty TNHH Kiệm Tân II

Các tệp gắn kèm: