Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật của Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình

Chi tiết theo file đính kèm./.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: