Ngày 09 tháng 02 năm 2012, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã chủ trì buổi Hội thảo về việc xây dựng Thông tin quy định việc thu thập, giao nộp, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin về địa chất, khoáng sản.

Tham dự buổi Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường có đại diện Văn phòng Bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có đại diện các Vụ: Địa chất, Chính sách và Pháp chế, Khoáng sản và các đại diện của Trung tâm Thông tin , Lưu trữ địa chất.

Tại buổi Hội thảo, sau khi chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt dự thảo Thông tư, các thành viên tham dự Hội thảo đã tích cực góp ý kiến xoay quanh các vấn đề: Tên Thông tư, Sự cần thiết có quy định riêng về việc thu thập, giao nộp, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin cho lĩnh vực địa chất, khoáng sản; Cấu trúc Chương, Mục, Điều, và Phụ lục kèm theo của Thông tư và một số nội dung chi tiết khác.

Kết thúc buổi Hội thảo, chủ nhiệm nhiệm vụ cảm ơn sự đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư của các thành viên tham dự và hứa sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo./.

Văn phòng Tổng cục ngày 13 tháng 3 năm 2012.