Đại hội Đảng các cấp

Hội nghị với các doanh nghiệp về hướng dẫn “Thăm dò đánh giá phần trữ lượng còn lại”

Thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2014. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức các buổi hội nghị đối thoại với các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp có giấy phép khai thác khoáng sản do trung ương cấp trên toàn quốc. Đồng thời cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Hội nghị với các doanh nghiệp về hướng dẫn “Thăm dò đánh giá phần trữ lượng còn lại”


Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản. Ngày 30 tháng 5 năm 2014 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn chủ trì tổ chức hội nghị giữa Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam với các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp “Đánh giá phần trữ lượng còn lại” theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định 203.

Hội nghị với các doanh nghiệp về hướng dẫn “Thăm dò đánh giá phần trữ lượng còn lại”


Tại hội nghị, các Cục, Vụ chức năng thuộc Tổng cục sẽ giới thiệu những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, tập trung chủ yếu là Quy trình thăm dò đánh giá phần trữ lượng còn lại và Nội dung Đề án thăm dò đánh giá phần trữ lượng còn lại. Đồng thời, hội nghị tiếp tục lắng nghe ý kiến của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản để đi đến thống nhất giải pháp đánh giá phần trữ lượng còn lại phục vụ cho công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Mọi khó khăn vướng mắc đều sẽ được giải quyết, khi đạt được sự nhất trí cao từ cơ quan quản lý nhà nước đến các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tham gia họat động khoáng sản.

Hội nghị với các doanh nghiệp về hướng dẫn “Thăm dò đánh giá phần trữ lượng còn lại”


Kết thúc hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn yêu cầu các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp gửi những câu hỏi còn thắc mắc và Tổng cục sẽ có trách nhiệm tổng hợp và trả lời hoặc hướng dẫn chi tiết những ý kiến thắc mắc của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp.

Hội nghị với các doanh nghiệp về hướng dẫn “Thăm dò đánh giá phần trữ lượng còn lại”

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.