Đại hội Đảng các cấp

Hội nghị tổng kết các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Ngày 05/01/2013, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức Hội nghị tổng kết các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn và các Phó Tổng Cục trưởng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng, Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

Hội nghị đã nghe Vụ Kế hoạch Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản năm 2012 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2013. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về các kết quả đạt được cũng như đề xuất phương án giải quyết các tồn tại trong năm qua.

Kết luận cho buổi Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chỉ đạo:

- Vụ Kế hoạch Tài chính cử cán bộ lập kế hoạch và theo dõi từng đề tài, đề án xuyên suốt quá trình từ khi mở nhiệm vụ cho đến khi kết thúc.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ khung để các đơn vị làm căn cứ thực hiện.

- Công tác điều tra cơ bản của Tổng cục cần tăng cường kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu.

- Vụ Địa chất xây dựng và trình Quy hoạch về điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, trong Quy hoạch này sẽ được chia ra từng đề án, dự án nhỏ để thuận lợi cho công tác thi công.

Văn phòng Tổng cục./.