Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023, Tại Hội trường tầng 2, Cơ quan Cục Địa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2023. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Trần Bình Trọng, Cục trưởng, đồng chí Trần Mỹ Dũng, Phó Cục trưởng và toàn bộ các công chức, người lao động cơ quan Cục.

         Mở đầu chương trình, Đồng chí Hồ Thị Thư- đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo sơ lược tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023, một số nội dung như sau: Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Đảng; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; là năm có nhiều biến động về cơ cấu tổ chức của Tổng cục và Cơ quan Tổng cục (nay là Cơ quan Cục Địa chất Việt Nam). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2958/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó kể từ ngày 01/01/2023 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giải thể và thành lập 02 đơn vị mới: Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam. Trong năm 2022, Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (ĐC&KS) được giao 80 biên chế và 11 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Tổng số CBCNV đến 31/12/2022 là 91 (trong đó: Biên chế: 77 người; Hợp đồng 68: 11 người). Số biên chế chưa tuyển đủ theo quyết định giao là 03 (thiếu).

Tính đến 31/3/2023, Cơ quan Cục Địa chất Việt Nam gồm 62 người (trong đó biên chế: 51 người, Hợp đồng 68: 07 người). Số biên chế đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để tuyển dụng là 04 người.

Theo Quyết định số 2958/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), bộ máy của Cơ quan Cục gồm: 6 đơn vị (các Phòng: Địa chất cơ bản, Địa chất Ứng dụng, Đánh giá, thăm dò địa chất, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và Văn phòng).

Bộ máy lãnh đạo quản lý: Bao gồm 04 đồng chí Lãnh đạo Cục; 15 đồng chí Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương.Cơ quan Cục không có Đảng bộ Cơ quan. Hiện nay 06 chi bộ, với 25 đảng viên; Công đoàn Cơ quan có 62 đoàn viên và không thành lập Đoàn thanh niên cơ quan Cục vì số lượng đoàn viên không đáp ứng yêu cầu để thành lập cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Cục ĐCVN.

 

IMG_5443.JPG

  Đồng chí Hồ Thị Thư - đại diện Đoàn chủ tịch đọc báo cáo sơ lược tổng kết công tác năm 2022

và phương hướng công tác năm 2023

        Tiếp đến đồng chí Trần Thị Kim Oanh và đồng chí Đỗ Thị Hải, thành viên Ban tổ chức trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2020-2022 của Ban thanh tra nhân dân và báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

        Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, Cục trưởng Trần Bình Trọng đánh giá cao bản báo cáo của hội nghị và chỉ đạo thời gian tới cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đặc biệt trong mấy tháng đầu năm 2023 trong công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Cục trưởng cũng nêu ra một số vấn đề cần khắc phục trong vấn đề phân phối văn bản còn chồng chéo, cần phân công văn bản hợp lý hơn giữa các đơn vị chủ trì và phối hợp. Một vấn đề cần chú ý là các phòng chức năng cần phải rà soát và đôn đốc các cá nhân luôn có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, các thông tin bí mật nhà nước, không soạn thảo các văn bản mật trên máy tính cá nhân và máy tính có kết nối mạng, tất cả các văn bản mật đều phải soạn thảo và phát hành trên máy tính mật đặt tại Văn phòng Cục.

IMG_5462.JPG

        Đồng chí Trần Bình Trọng - Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, chỉ đạo hội nghị

        Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thành tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 3 đồng chí là Trần Thế Tài, Đinh Phượng Loan và Bùi Thuý Vân.

        Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đào Thu Quyên, thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đồng chí Đỗ Đức Thắng, đại diện Đoàn Chủ tịch Thông qua nghị quyết hội nghị và bế mạc vào lúc 11h30.

Một số hình ảnh đại hội:

IMG_5451.JPGIMG_5475.JPG

 

IMG_5440.JPG

Văn phòng Cục./.