Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của phấp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát của Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú.

Chi tiết theo file đính kèm./.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: