Đại hội Đảng các cấp

Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật của Công ty Cố phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của phấp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng đất sét làm gạch tuynel của Công ty Cố phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng.

Chi tiết theo file đính kèm./.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm:

Các tin liên quan