Đại hội Đảng các cấp

Thông tư 21/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2016

Thông tư 21/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
21/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn