Ngày 09 tháng 3 năm 2012, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC&KS), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục về tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ” trên phạm vi cả nước (Phần đất liền).

Các thành phần tham dự buổi làm việc như sau:

Bộ TN&MT: Đại diện các Vụ: Chính sách và Pháp chế và Văn phòng Bộ.

Tổng cục ĐC&KS: Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng; Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương; đại diện các Vụ: Địa chất, Khoáng sản, Chính sách và Pháp chế và Văn phòng Tổng cục.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề án trình bày tóm tắt báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Tổng cục cần xây dựng nhóm thực hiện nhiệm vụ gồm các Vụ: Địa chất, Khoáng sản, Chính sách và Pháp chế; một số đơn vị trực thuộc Tổng cục, các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Tổng cục cần coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần cập nhật liên tục để phục vụ các lần công bố khác nhau của Bộ TN&MT.

2. Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ phải dựa trên: Tài liệu lưu trữ địa chất, tình hình cấp phép hoạt động khoáng sản của các địa phương, những diện tích (các tỉnh) đề nghị khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ và những khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ đã được sự đồng ý của Chính phủ (ngoại trừ những khu vực cấm, tạm cấm). Bộ TN&MT sẽ công bố đợt 01 vào cuối tháng 3 năm 2012 với những diện tích đã xác định được tọa độ chính xác và chắc chắn có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ, những diện tích địa phương yêu cầu mà chưa xác định chính xác sẽ chưa được công bố.

3. Tổng cục chỉ đạo các Sở TN&MT địa phương gửi báo cáo tình hình cấp phép hoạt động khoáng sản của địa phương và những diện tích đề nghị khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ về Tổng cục trước ngày 15 tháng 3 năm 2012. Những địa phương không gửi báo cáo sẽ không có số liệu công bố trong đợt 1 (vào cuối tháng 3 năm 2012).

4. Triển khai đồng thời nhiệm vụ “Khoanh định khu vực dự trữ tài nguyên quốc gia đối với một số loại khoáng sản quan trọng” theo đó những khu vực chưa thăm dò sẽ đưa vào khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản này.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng thay mặt Tổng cục, cám ơn Thứ trưởng và hứa sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo đúng tiến độ./.

Văn phòng Tổng cục ngày 12 tháng 3 năm 2012.