Kết luận Thanh tra: Chấp hành các qui định của pháp luật của Xí nghiệp Bê tông nhựa và Khai thác đá xây dựng

Các tệp gắn kèm: