Ngày 02 tháng 3 năm 2012, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã chủ trì Hội đồng xét duyệt 06 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở của các đơn vị trực thuộc Tổng cục:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu địa vật lý lỗ khoan phóng xạ do Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm thực hiện;

2. Nghiên cứu ứng dựng phương pháp đo nồng độ khí Hê li trong công tác tìm kiếm, đánh giá quặng phóng xạ và nghiên cứu địa chất do Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm thực hiện;

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ đề xuất áp dụng mô hình 3D trong lập bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 do Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất thực hiện;

4. Nghiên cứu thay thế tháp khoan 3 chân bằng tháp khoan dạng cột trên máy XY-1 của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản;

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ chế kiểm soát hoạt động thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản; 

6. Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho công tác Địa vật lý máy bay của Liên đoàn Vật lý Địa chất.

Tham dự các buổi họp Hội đồng có các đại diện của các Vụ thuộc Tổng cục và các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản của các đơn vị trong và ngoài Tổng cục.

Tại các cuộc họp Hội đồng, sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt thuyết minh, các thành viên Hội đồng tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo. Thay mặt Hội đồng Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng kết luận:

  • Hội đồng nhất trí thông qua các báo cáo.
  • Các báo cáo cần chỉnh sửa hoàn thiện phần mục tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm giao nộp sau khi hoàn thiện đề tài.
  • Các đơn vị nhanh chóng chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền đúng tiến độ.

Kết thúc buổi họp, các chủ nhiệm đề tài cảm ơn những góp ý của Hội đồng và hứa sẽ chỉnh sửa, sớm hoàn thiện báo cáo./.

Văn phòng Tổng cục ngày 06/3/2012.