Thực hiện Chương trình công tác của lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, ngày 16 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã chủ trì Hội đồng thẩm định cấp cơ sở nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng magnesit, dolomit, wolastonit vùng Tây Sơ Ró, huyện Konchro, tỉnh Gia Lai”.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo Liên Đoàn Vật lý Địa chất và chủ nhiệm đề án.

Hội đồng đã nghe báo cáo của Chủ nhiệm đề án về tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, ý kiến đánh giá, phản biện của các thành viên tham gia Hội đồng, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã chỉ đạo Liên đoàn và chủ nhiệm cần tập trung những công việc sau:

Về cơ bản nhất trí với hồ sơ dự án mà Chủ nhiệm đề án đã trình bày.

Phải tiến hành điều tra toàn bộ diện tích có chứa magnesit, dolomit, wolastonit vùng Tây Sơ Ró, huyện Konchro, tỉnh Gia Lai theo kế hoạch được phê duyệt.

Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương điều chỉnh dự toán đề án một cánh hợp lý; Vụ Địa chất để hoàn chỉnh nội dung trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 năm 2011.

Hồ sơ đề án đã được các thành viên Hội đồng thông qua và chỉ đạo Liên đoàn tiếp tục chỉnh sửa trình Tổng cục xem xét trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định./.