Ngày 19 tháng 10 năm 2011, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả điều tra giai đoạn I đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức -300m, bề than Quảng Ninh”.

Tham gia buổi họp có Thành viên Hội đồng; đại diện lãnh đạo Tập Đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, tập thể tác giả thực hiện đề án.

Hội đồng đã nghe báo cáo của Chủ nhiệm đề án về tình hình thực hiện và những kết quả sẽ đạt được như: Làm rõ hơn cấu trúc địa chất bể than Quảng Ninh mức dưới -300m; khoanh định các vùng có triển vọng tham ở phần sâu dưới mức -300m; Làm sáng tỏ thêm địa tầng chứa than, chính xác hóa các cấu trúc uốn nếp, các đứt gãy có quy mô khống chế cấu trúc một khu mỏ hoặc một công trường khai thác than; Bước đầu xác định đặc tính các vỉa than, chất lượng than, đặc điểm độ chứa khí của các vỉa than và các điều kiện ĐCTV-ĐCCT trong địa tầng dưới mức -300m; Góp phần nâng cấp trữ lượng than ở phần trên -300m ở các vị trí thi công lỗ khoan điều tra đánh giá than dưới mức -300m; Xác định được tiềm năng chứa than dưới mức -300m, trên cơ sở tổng hợp các kết quả điều tra đã có cả ở trên và dưới mức -300m trong toàn bể than tính đến hết năm 2009, đồng thời bước đầu có sự liên hệ so sánh địa tầng và đồng tên các vỉa than.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đã yêu cầu nhóm tác giả tiếp tục sửa chữa, hoàn chỉnh để án theo các ý kiến góp ý.

Văn phòng Tổng cục ĐC&KS./.