Đại hội Đảng các cấp

Bộ TN&MT đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2014

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ vào chiều ngày 19/2, tại Hà Nội. Bộ trưởng khẳng định, cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT trong năm 2014.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại cuộc họp

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại cuộc họp

Trình bày tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi cho biết, từ năm 2011 đến nay, hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tiếp tục được hoàn thiện. Tổ chức bộ máy của ngành tiếp tục được quan tâm, xây dựng, củng cố kiện toàn từ Trung ương đến địa phương đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ của ngành. Thủ tục hành chính, nhất là thủ tục trong giải quyết công việc giữa Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và doanh nghiệp có bước chuyển biến rõ rệt. Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Mặt khác, cải cách tài chính công đã được thực hiện đồng bộ và toàn diện, trong đó đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về tài chính; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp, triển khai cơ chế khoán chi cho đơn vị quản lý Nhà nước...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC của Bộ TN&MT còn tồn tại nhiều hạn chế và bộc lộ nhiều bất cập cần giải quyết. Theo chỉ số CCHC (PAR INDEX) do Bộ Nội vụ xác định năm 2012, Bộ TN&MT đạt 69,75/100 điểm, đứng thứ 16/19 Bộ, ngành được đánh giá, thuộc nhóm có chỉ số thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do Bộ TN&MT quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, cơ cấu tổ chức cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ đang trong quá trình kiện toàn. Một số lĩnh vực, đơn vị đang trong giai đoạn sắp xếp tổ chức nên công tác quản lý, điều hành còn khó khăn. Hơn thế nữa, CCHC là công việc khó khăn, phức tạp. Tuy được xác định là công tác trọng tâm, ưu tiên, là khâu đột phá nhưng trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do liên quan đến nhiều lĩnh vực, chưa thực hiện một cách đồng bộ. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện CCHC chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời và sâu rộng.

Để khắc phục những yếu kém trong công tác CCHC, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chỉ đạo, Bộ TN&MT cần chấn chỉnh lại việc CCHC, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Các đơn vị cần đánh giá lại công tác CCHC từ năm 2011 - 2013. Một số việc về CCHC cần được hiện ngay như tổ chức giao lưu trực tuyến với lãnh đạo Bộ 2 lần/năm, duy trì cơ chế một cửa, tiếp tục hoạt động đường dây nóng của Bộ...”. Năm 2014, công tác CCHC của Bộ TN&MT phải có những thay đổi căn bản, phấn đấu Chỉ số CCHC đạt cao hơn, đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước khác”, Bộ trưởng nói.

cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT trong năm 2014

Toàn cảnh cuộc họp

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn:http//:www.monre.gov.vn.

Các thẻ (tags):