Ngày 01 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: “Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ”. Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tham dự và chỉ đạo buổi họp.

Tham dự buổi họp còn có Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương, Lãnh đạo các Vụ Khoáng sản, Địa chất, Cục Kiểm soát hoạt đông khoáng sản và Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Sau khi nghe Vụ Địa chất báo cáo về tiến độ, tình hình rà soát theo các tiêu chí kỹ thuật, ảnh hưởng môi trường, kinh tế, xã hội, tập thể tác giả đã khoanh định được số tỉnh dự kiến có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ bao gồm 19 loại khoáng sản tại 85 khu vực với tổng diện tích 25,552 km2.

Họp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ: “Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ”

Toàn cảnh buổi họp

Cùng với các đóng góp ý kiến của đại biểu cho đề tài, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận:

- Vụ Địa chất chỉnh sửa lại Từ trình và nội dung nhiệm vụ là tổng số Tổng cục khoanh định là 22 tỉnh, bao gồm 19 loại khoáng sản.

- Vụ Khoáng sản phối hợp với Vụ Địa chất rà soát lại nhiệm vụ và đề xuất cơ chế quản lý sau khi công bố khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.

- Vụ Địa chất hoàn chỉnh và trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét trước ngày 04/4/2013.

Văn phòng Tổng cục./.
Nguồn: www.monre.gov.vn.