Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Quang

I. Vị trí và chức năng:

          Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả đặt tại Vụ Khoáng sản - Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả được sử dụng con dấu của Tổng Cục để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật.

II. Nhiêm vụ, quyền hạn:

         Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã được giải quyết cho cá nhân, tổ chức đối với các công việc sau:

a) Hoạt động thăm dò khoáng sản:

         - Hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;

         - Hồ sơ gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản;

         - Hồ sơ trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản;

         - Hồ sơ cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

         - Hồ sơ cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản;

b) Hoạt động khai thác khoáng sản:

         - Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản;

         - Hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản;

         - Hồ sơ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản;

         - Hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

         - Hồ sơ tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản;

c) Hồ sơ phê duyệt đề án đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn;

d) Giải quyết thủ tục tham khảo, sao chụp tài liệu địa chất;

e) Giải quyết thủ tục xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản đưa ra nước ngoài;

2. Định kỳ hàng tuần báo cáo Tổng Cục trưởng về công việc của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Tổng cục;

3. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định của Pháp luật.