Ngày 29 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì Hội thảo lần 1 xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền”.

Tham gia Hội thảo có đại diện Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Về phía Tổng cục Địa chất và Khoáng sản: đại diện lãnh đạo Vụ Địa chất, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách & Pháp chế; Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc; Liên đoàn Intergeo và tập thể tác giả tham gia xây dựng Quy chuẩn.

Hội thảo đã được nghe Chủ nhiệm đề án báo cáo tóm tắt đề cương quy chuẩn bao gồm: Về phần nội dung dự án lập bản đồ Địa chất và Khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 gồm Phần mở đầu và 08 Chương; Về phần nội dung báo cáo kết quả lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 gồm Phần mở đầu và 09 Chương; Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu tham gia cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đồng chí tham gia Hội thảo, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã đánh giá đây là một nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành địa chất và đề Vụ Địa chất chỉ đạo tập thể tác giả tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung sau:

Thống nhất tên nhiệm vụ là “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền”.

Tập thể tác giả thu thập tài liệu về quy chuẩn kỹ thuật lập bản đồ trong và ngoài nước để tìm ra phương án tốt nhất thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu sử dụng rộng rãi trong và ngoài ngành.

Tiếp tục rà soát các quy chuẩn kỹ thuật không còn giá trị thực tiễn để tiến hành xây dựng sửa đổi, bổ sung.

Phối hợp, lấy ý kiến của các nhà địa chất hàng đầu tiến hành tổng hợp và tổ chức hội thảo mở rộng.

Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tiến hành xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt tập thể tác giả, Chủ nhiệm nhiệm vụ xin cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng và hứa sẽ triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.