Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông tư 18/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016

Thông tư 18/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
18/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn