Thông tư 17/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
17/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn