Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
17/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn