Để bảo đảm triển khai, vận hành thông suốt Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ từ ngày 01/9/2016, ngày 31/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụnghệ thống nêu trên.

Về đối tượng áp dụng của Quy chế là tất cả các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ tham gia quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (QLVB-HSCV). Các văn bản thuộc bí mật nhà nước, đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và các văn bản được quy định riêng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Về nội dung, Quy chế quy định rõ nguyên tắc sử dụng; Tích hợp chữ ký số; Xử lý sự cố kỹ thuật và hỗ trợ vận hành, sử dụng; các quy định về sử dụng Hệ thống (như quy trình xử lý văn bản; quản lý tài khoản truy cập và sử dụng; ủy quyền; đối với văn thư, lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo các cấp, chuyên viên/thư ký giúp việc lãnh đạo, cán bộ công chức); trách nhiệm quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống QLVB-HSCV;…

Đối với việc tích hợp chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng của tổ chức, cá nhân để xác định tính pháp lý của các văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị, việc tiếp nhận và xử lý đúng quy trình để bảo đảm tính kịp thời, an toàn, bảo mật, tin cậy và xác thực.

Đặc biệt, để các cán bộ, công chức có thể tiếp cận, sử dụng dễ dàng Hệ thống QLVB-HSCV, Quy chế cũng quy định và sơ đồ hóa quy trình xử lý văn bản (bao gồm: đối với văn bản đến; hồ sơ trình và văn bản đi; ký số văn bản).

Tải (dowload) Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT bên dưới.

Văn phòng Tổng cục./.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
1989/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn