Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1770/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017, căn cứ vào Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Việc triển khai Kế hoạch nay là nhằm từng bước đổi mới cơ chế quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản phù hợp với cơ chế thị trường, đồng thời thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010; Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế và nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
1770/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn