Cùng với việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; ngày 01/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục đích của Quy chế nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của Bộ TN&MT; thực hiện chương trình cải cách hành chính nâng cao chất lượng, hiệu quả, chỉ đạo, điều hành công tác và quản lý nhà nước về TN&MT; giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn và cước phí chuyển phát văn bản, tài liệu; xây dựng, vận hành chính phủ điện tử trong Bộ TN&MT.

Quy chế được áp dụng đối với: cơ quan, tổ chức, cá nhân của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ TN&MT; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến giao dịch điện tử với Bộ TN&MT. Quy chế này không áp dụng đối với: văn bản, thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước; các văn bản, thông tin, tài liệu được quy định không áp dụng.

Về nội dung, Quy chế quy định cụ thể về hình thức sử dụng văn bản điện tử (bao gồm: thể thức, kỹ thuật trình bày; danh mục văn bản hoàn toàn sử dụng giao dịch điện tử; danh mục văn bả, tài liệu áp dụng hình thức văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy; hệ thống thông tin phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử); quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số (bao gồm: phương thức ký số; quy trình ký số trên văn bản điện tử; kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên văn bản điện tử; lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử đã ký số); bảo đảm an toàn thông tin và trách nhiệm triển khai ứng dụng chữ ký số.

3 nhóm văn bản, tài liệu hoàn toàn sử dụng giao dịch điện tử được quy định tại Quy chế bao gồm: (1) các văn bản trong phạm vi nội bộ của đơn vị; (2) các văn bản giữa Bộ và các đơn vị thuộc; (3) các văn bản, tài liệu gửi ra ngoài Bộ và bên nhận đã đủ điều kiện kỹ thuật nhận dưới dạng điện tử. Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định 6 nhóm danh mục văn bản, tài liệu áp dụng hình thức giao dịch điện tử gửi kèm văn bản giấy gồm: văn bản quy phạm pháp luật không phải văn bản mật; quyết định thành lập đơn vị; quyết định liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; quyết định bổ nhiệm, các quyết định liên quan đến tổ chức, cán bộ; văn bản liên quan tới kế hoạch, tài chính; văn bản gửi ra ngoài Bộ mà nơi nhận không đủ các điều kiện tiếp nhận giao dịch điện tử; các loại văn bản thuộc quy định sử dụng văn bản điện tử nhưng bên gửi và bên nhận không có đủ điều kiện kỹ thuật cho phép để gửi nhận dưới dạng văn bản điện tử…

Đặc biệt, tại Quy chế, Bộ trưởng yêu cầu cán bộ được cấp chứng thư số quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật theo chế độ quản lý bí mật Nhà nước ở cấp độ “Tối mật”; thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình quản lý, sử dụng chứng thư số và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng chứng thư; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo các quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng chứng thư số.

Tải (dowload) Quyết định 2018/QĐ-BTNMT bên dưới.

Văn phòng Tổng cục./.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
2018/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn