Đại hội Đảng các cấp

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC Tuần thứ 27 cập nhật lần 1 (từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 7 năm 2017)

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

          Tuần thứ 27 cập nhật lần 1 (từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 7 năm 2017)

THỨ NGÀY

LÃNH ĐẠO

TỔNG CỤC

GIỜ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai 03/7

Lãnh đạo Tổng cục

08h30’

Hội ý Lãnh đạo Tổng cục.

TP: CVP Đảng ủy, Chủ tịch CĐ TC; Vụ TCCB, CVP Tổng cục.

PH nhà A

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

14h30’

Làm việc với UBND phường Phan Chu Trinh.

TP: VPTC (chuẩn bị), Vụ CSPC.

Trụ sở phường,

27 Lê Thánh Tông

Ba 04/7

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên

08h30’

Họp về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật công tác địa vật lý và chỉnh sửa định mức kinh tế kỹ thuật phân tích thí nghiệm.

TP: KHTC, ĐC, KTĐCKS, VPTC, VLĐC, TTPTTNĐC.

LĐVLĐC, TTPTTNĐC chuẩn bị báo cáo.

HT tầng 2

13h30’

Họp Hội đồng kỹ thuật báo cáo đề án thăm dò khoáng sản.

Trụ sở

Văn phòng HĐTLKS

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

09h00’

Tham dự cùng Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp Lãnh đạo Tập đoàn FreeportMcMoRan và Tổng giám đốc Công ty

Triple Plate Junction Limited.

Vụ KS chuẩn bị và cùng dự.

Phòng khách A604,

Trụ sở Bộ

14h00’

Làm việc với Cục KSMB về kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018.

Cục KSMB chuẩn bị.

Phòng 310

Nhà A

Tư 05/7

Tổng Cục trưởng

Đỗ Cảnh Dương Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên

08h30’

Họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản do Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chủ trì.

TP: Các thành viên Hội đồng.

PH A605, Trụ sở Bộ

13h30’

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ “Nghiên cứu đặc điểm thạch học - cấu trúc, điều kiện thành tạo quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”.

TP: Theo QĐ thành lập Hội đồng.

Vụ ĐC mời HĐ; LĐ ĐC XH chuẩn bị.

PH nhà A

 

Tư 05/7

Tổng Cục trưởng

Đỗ Cảnh Dương Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên

14h30’

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu mỏ urani Pà Lừa - Pà Rồng” thuộc Đề án “Thăm dò quặng urani Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”.

TP: Theo QĐ thành lập Hội đồng.

Vụ ĐC mời HĐ; LĐ ĐCXH chuẩn bị.

PH nhà A

15h30’

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ “Liên kết thân quặng urani theo tài liệu địa vật lý lỗ khoan khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”.

TP: Theo QĐ thành lập Hội đồng.

Vụ ĐC mời HĐ; LĐ ĐCXH chuẩn bị.

PH nhà A

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên

08h30’

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Liên đoàn ĐC Đông Bắc.

Vụ TCCB cùng dự.

Trụ sở Liên đoàn

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

08h30’

Làm việc với Cục Kiểm soát hoạt động miền Bắc về kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Cục KSMB.

Cục KSMB chuẩn bị. VPTC cùng dự.

Trụ sở

Cục KSMB

10h30’

Nghe Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc báo cáo tiến xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình, phương pháp tính và sổ sách, chứng tư xác định sản lượng khai thác khoáng sản thực tế.

Cục KSMB chuẩn bị, báo cáo.

HT tầng 2

Năm

06/7

Tổng Cục trưởng

Đỗ Cảnh Dương Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên

08h30’

Họp về chuyên đề khí hóa than ngầm phục vụ định hướng công tác thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý than ở bể than sông Hồng thuộc đề án Điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng.

TP: ĐC, KHTC, VPTC; các LĐ: VLĐC, INTERGEO, ĐCTB, ĐCĐB, TCĐC (ô. Tú). LĐ VLĐC (chuẩn bị tài liệu và mời ô.

Hùng - Viện KHĐCKS).

HT tầng 2

Sáu 07/7

Lãnh đạo Tổng cục

08h30’

Họp rà soát dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục.

TP: Thủ trưởng các Vụ, các Cục: KTĐCKS, KSMB, CVP Tổng cục.

Vụ TCCB chuẩn bị.

HT tầng 2

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

14h00’

Nghe Văn phòng Tổng cục báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Văn phòng Tổng cục.

VPTC chuẩn bị.

HT tầng 2

*) Thứ Ba, ngày 04/7/2017, 08h30’: Vụ TCCB; Phó Bí thư TT ĐU (ô. Đông), Chủ tịch Công đoàn Tổng cục tham dự Lễ bàn giao công tác Liên đoàn trưởng Liên đoàn ĐC Bắc Trung Bộ tại Trụ sở Liên đoàn.

*) Thứ Năm, ngày 06/7/2017, từ 09h-16h00’: Vụ CSPC tham dự Hội thảo “Tăng cường khung thể chế và chính sách tích hợp giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu” tại KS Pullman, 40m Cát Linh.

Cập nhật lúc 09h00’ ngày 04 tháng 7 năm 2017