Phó Chánh Văn phòng điều hành : Trần Thế Tài

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Kim Oanh

 

Điều 1. Vị trí và chức năng  

1. Văn phòng Cục Địa chất Việt Nam là tổ chức trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục), chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Lãnh đạo Cục; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Cục; thực hiện công tác an ninh, quản trị công sở khu liên cơ số 6, Phạm Ngũ Lão.  

2. Văn phòng Cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Cục trưởng ban hành quy chế làm việc, quy chế văn thư lưu trữ, quy chế văn hóa công sở, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước và các nội quy, quy chế khác liên quan đến công tác Văn phòng của Cục; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo việc thực hiện sau khi được ban hành.

2. Chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ tân, khánh tiết phục vụ các hội nghị, hội thảo, họp báo, làm việc, tiếp khách, các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ và đi công tác của Lãnh đạo Cục.

4. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch được giao hoặc theo phân công của Cục trưởng.

5. Tổ chức công tác tuyên truyền, truyền thông của Cục; tham gia biên tập, công bố, xuất bản và phát hành tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản.

6. Tổng hợp lịch làm việc tuần của Lãnh đạo Cục; xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của Cục và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu; ghi biên bản các cuộc họp do Lãnh đạo Cục chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục tại các cuộc họp.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục; là đầu mối tổng hợp, giám sát tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục; đôn đốc, giám sát việc xử lý các văn bản, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Cục, các Bộ ngành, địa phương các tổ chức cá nhân gửi đến giao cho các đơn vị trực thuộc Cục.

8. Rà soát, đôn đốc việc giải quyết các thủ tục hành chính do Cục chủ trì; đầu mối tiếp nhận và giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Cục.

9. Kiểm tra về quy trình, thể thức trong việc ban hành văn bản của Cục; tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan Cục.

10. Đầu mối tiếp nhận, phân loại và đôn đốc trả lời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến phạm vi quản lý của Cục qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Quản trị các trang thiết bị phục vụ hoạt động của Cục và Lãnh đạo Cục. Quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử của Cục.

12. Tổ chức thực hiện công tác quân sự, tự vệ, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, phòng chống bệnh dịch khu liên cơ quan số 6, Phạm Ngũ Lão.

13. Đầu mối giải quyết chế độ nghỉ điều dưỡng, phục hồi chức năng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Cục.

14. Tham gia xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.

15. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

16. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước hằng năm giao cho khối cơ quan Cục. Thực hiện công tác kế hoạch, tài chính của đơn vị dự toán cấp III. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

17. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng theo chương trình, kế hoạch của Cục và phân công của Cục trưởng.

18. Quản lý công chức, tài sản thuộc Văn phòng và tài sản của khối cơ quan Cục theo quy định và theo phân công của Cục trưởng.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng Cục có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng. Số lượng Phó Chánh Văn phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Cục; ký các văn bản hành chính theo uỷ quyền hoặc thừa lệnh Cục trưởng. Chánh Văn phòng Cục là người phát ngôn của Cục và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức, cá nhân theo ủy quyền của Cục trưởng.

 Chánh Văn phòng phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Chánh Văn phòng, công chức và người lao động trong Văn phòng.

3. Phó Chánh Văn phòng Cục giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Công chức, lao động thuộc Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.