Trưởng phòng : Lương Việt Hưng

Phó Trưởng phòng : Tống Tiến Định

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt Cục trưởng) tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê và đầuphát triển trong phạm vi quảncủa Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

           1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; văn bản phúc đáp các tổ chức, cá nhân theo phân công của Cục trưởng.

           2. Chủ trì xây dựng, tổng hợp, lập kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giao kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Cục.

           3. Chủ trì xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá các công trình địa chất trong điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản, di sản địa chất, bảo tồn địa chất và công viên địa chất.

           4. Chủ trì thẩm định dự toán và báo cáo kinh tế các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, địa chất môi trường, địa nhiệt, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất, địa chất môi trường, đề tài khoa học công nghệ, các nhiệm vụ, dự án ODA sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn góp của các tổ chức, cá nhân  tham gia điều tra cơ bản địa chất  về khoáng sản; thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán các dự án đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán sửa chữa lớn tài sản và các hạng  mục công  việc khác có liên quan theo phân cấp, ủy quyền; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện  kế hoạch mua sắm tài sản hàng năm của các đơn vị trực thuộc Cục.

           5. Chủ trì kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách trong hoạt động dịch vụ địa chất, khoáng sản của các đơn vị trực thuộc Cục.

           6. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá các công trình địa chất trong điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, địa chất môi trường, địa nhiệt, di sản địa chất, công viên địa chất; quan  trắc tai biến địa chất, địa chất môi trường.

7. Chủ trì bồi dưỡng nghiệp vụ kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục.

           8. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị trực thuộc Cục.

2. Thực hiện quản lý tài chính, kế toán thuộc trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II.

           9 .Tổ chức công tác kế toán, thực hiện việc thanh quyết toán các nhiệm vụ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn thiết bị (khi Cục là  chủ đầu tư); vốn sự nghiệp khi Cục được giao đặt hàng; vốn góp của các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

           10. Tổ chức kiểm tra, quyết toán tài chính hàng năm đối với đơn vị dự toán cấp III trực thuộc theo quy định.

           11. Phối hợp hướng dẫn và kiểm tra việc lập, thi công các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, địa chất môi trường, địa nhiệt, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất, địa chất môi trường thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của các đơn vị trực thuộc Cục, vốn góp của các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

           12. Thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán theo phân công của Cục trưởng.

           13. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

           14. Quản lý tài sản, thiết bị nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định.

           15. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Cục.

           16. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo chương trình, kế hoạch của Cục và phân công của Cục trưởng.

           17. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu  về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

           18. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.

           19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

  1. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.
  2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng.
  3. Phó Trưởng phòng trưởng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công.
  4. Công chức thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

          1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

          2. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.